Jak koupit akcie 

jak koupit akcieV tomto článku bychom Vás rádi seznámili s investováním do akcií, které je především pro investory připravené nést zodpovědnost za zhodnocování svých peněz. Investor se sám rozhoduje, do kterých akcií a kdy investovat. Investice do akcií jsou spojeny s možností vysokého výnosu a vysokou likviditou, ale i s vyšší mírou rizika. 

Základní pojmy 

Likvidita, dividenda, likvidační zůstatek, emise akcií, nominální hodnota. Ze začátku může být záplava termínu pro nového investora zastrašující. Začátky bývají náročné, ale nemusíte se obávat, vše je to jen o praxi. 

stahnout_button

Druhy akcií

Dříve, než se podíváme na dělení a druhy akcií je nutné si objasnit samotný pojem akcie. Co to vlastně znamená? Základní definice zní, že akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena určitá práva – právo podílet se na řízení společnosti (účastí při hlasování na valné hromadě), právo podílet se na zisku společnosti, právo podílet se na likvidačním zůstatku (v případě likvidace společnost). 

Dělení z hlediska podoby 

Akcie se z hlediska podoby dělí na listinné a zaknihované. Listinné akcie mají hmotnou, skutečnou podobu. Skládají se z tzv. pláště a kuponového archu. Plášť obsahuje jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, její formu, datum emise, číselné označení a další detaily. Kuponový arch obsahuje kupóny, které ztělesňují právo na výplatu dividendy. 

Zaknihované akcie nemají materiální podobu. Existují tedy pouze ve formě účetního záznamu v systému, který vede centrální depozitář cenných papírů.

Dělení z hlediska formy

Akcie se dělí z hlediska formy na dva základní typy. Jedním z nich je akcie na jméno a druhým je akcie na majitele.

Akcie na jméno je vydávána na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Je posuzována jako cenný papír na řad: v listinné podobě se převádí rubopisem (tzv. indosamentem) a jejím fyzickým předáním (tzv. tradicí). V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací podle § 21 zákonu o cenných papírech.

Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně. Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti.

Akcie na majitele je posuzována jako cenný papír na doručitele. Držitel je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací podle § 21 zákonu o cenných papírech. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání (tzv. tradicí) (není třeba indosament). Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné.

Dělení z hlediska druhu 

Kmenová akcie 

Kmenová akcie je nejobyčejnější a standardní podoba klasické akcie. Kmenové akcie umožňují majiteli využívat všech 4 práv, které jsou s držením akcií spojeny. Může se podílet na řízení společnosti, má právo na zisk společnosti, má právo na podíl na likvidačním zůstatku a má přednostní právo na upsání nových akcií v takové míře, že jeho základní podíl ve společnosti zůstane nezměněn.

Prioritní (přednostní) akcie

Akciová společnost může ve svých stanovách definovat vydání tzv. prioritních (přednostních) akcií, se kterými jsou spojena přednostní práva na výplatu dividendy nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Výměnou za to, ale vlastníci prioritních akcií mohou ztratit hlasovací právo v případě, že je z prioritních akcií vyplácena dividenda.

Zaměstnanecké akcie 

Některé firmy mohou jako bonus svým zaměstnancům nabízet zaměstnanecké akcie. Takové akcie mohou mít nižší (výhodnější) cenu ale jsou s nimi spojená určitá omezení. Jsou zpravidla vydávány jako akcie na jméno a převoditelné jsou jen omezeně. Mohou mít rovněž nějak omezenou možnost odprodeje (ne dříve než za 1 rok od nabytí). Zaměstnanecké akcie mohou obdržet jak současní, tak bývalí zaměstnanci, kteří odešli do důchodu.

Cyklické vs. necyklické (defenzivní) akcie

Cyklické akcie jsou takové cenné papíry, jejichž cena bývá výrazně ovlivněna současnou ekonomickou situací. Pokud je období ekonomického růstu, cyklickým akciím se zpravidla daří. Pokud jsme uprostřed ekonomické recese, cyklické akcie nezažívají nejlepší časy.

Mezi cyklické akcie můžeme zařadit například cenné papíry společností vyrábějící automobily nebo luxusní zboží. V době ekonomického rozkvětu poptávka domácností po takovém zboží zpravidla roste. Lidé si mohou dovolit utrácet. V případě recese jsou lidé často nuceni šetřit a poptávka po podobném zboží zpravidla klesá.

Necyklické (defenzivní) akcie jsou obvykle méně náchylné na ekonomický cyklus. Poptávka po takovém zboží většinou neklesá ani v období recese. I v době krize lidé kupují produkty jako léky, zubní pasty a předměty denní potřeby.

Anticyklické akcie jsou méně náchylné na ekonomický vývoj. Existují i obory jako pojišťovnictví či zdravotnictví, pro které může být ekonomická krize naopak i příležitostí, jak profitovat.

Co je to dividenda 

Jedním z důvodů, proč investor kupuje akcie, jsou dividendy. Dividenda je výnos vyplácený emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáři, který cenné papíry držel v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. V podstatě se jedná o podíl na zisku, který společnost vytvořila. Ve většině případů je dividenda vyplacena ze zisku za minulý rok, ale může být vyplacen i nerozdělený zisk z minulých let.

O tom, zda společnost bude, nebo nebude dividendy vyplácet, rozhoduje valná hromada – zpravidla se tak děje na návrh managementu společnosti.

Společně s rozhodným dnem pro výplatu dividendy je na valné hromadě určen i datum splatnosti dividendy, což je termín, od kdy si akcionáři mohou dividendy vyzvednou.

Co určuje cenu akcií 

Cena akcie se v zásadě pohybuje na základě nabídky a poptávky. Jako každá komodita na trhu je i cena akcie tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím nižší, čím větší je nabídka.

Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, například konkrétní výsledky akciové společnosti v minulosti, očekávání trhu v budoucnu a srovnání těchto hodnot, úroveň důvěry v makroekonomiku, důvěra v segment, ve kterém se akcie nachází či důvěra v konkrétní emisi akcie. Velký vliv má také mediální obraz společnosti a množství citací v negativních zprávách nebo přesun investic mezi různými instrumenty finančních trhů (akcie, dluhopisy, měny, komodity apod.)

Jak koupit akcie 

Teď, když jsme se seznámili se všemi formami a druhy akcií z teoretického hlediska, pojďme se přenést do praxe. Jak tedy vlastně probíhá samotné obchodování? 

Před samotným nákupem akcií by si každý měl ujasnit několik základních parametrů investice a tomu přizpůsobit rovněž svou investiční strategii.

Kde koupit akcie – výběr správného brokera 

Prvním krokem k realizaci investice je výběr licencovaného obchodníka s cennými papíry s přímým přístupem na trh. Při výběru brokera je dobré porovnávat osvědčené a známé společnosti s dostatečnou historií na kapitálovém trhu. Nejdůležitějšími kritérii jsou zejména poplatky za zprostředkování obchodu, spolehlivost on-line aplikace, počet poboček, případně nabídka dalších trhů. Roli hraje i preferovaný způsob obchodování.

Na burzu RM-SYSTÉM (Česká burza cenných papírů) investoři nejčastěji přistupují pomocí internetové aplikace, která dává možnost reagovat online na aktuální situaci na kapitálovém trhu. Další možností, jak realizovat obchody na burze, je zadávat pokyny osobně na pobočce nebo telefonicky.

akcie graf

Kolik stojí obchodování 

Konkrétní poplatek za realizovaný obchod nestanovuje burza, ale licencovaný obchodník s cennými papíry, prostřednictvím nějž investor na burzu přistupuje. V České republice je poplatek obvykle odvozován z objemu realizovaného obchodu a způsobu obchodování. Poplatkově nejvýhodnější je zpravidla obchodování po internetu, řádově se poplatek pohybuje v desetinách procenta z objemu obchodu, což je v porovnání s otevřenými akciovými podílovými fondy neporovnatelně méně.

Investiční strategie 

Budeme-li se bavit o investiční strategii pouze v rámci investování do akcií, vždy musíme zvažovat dvě základní veličiny. Podstupované riziko a potencionální výnos. Každý by sám měl zhodnotit své časové schopnosti a osobní přístup k riziku. 

Na co si dát pozor 

Z pohledu investora by investovaný kapitál nikdy neměl překročit hodnotu „zbytných finančních prostředků“. Investovat bychom měli pouze takové finanční prostředky, které ve střednědobém horizontu nutně nepotřebujeme na nic jiného. 

Na drobné a střední investory je v České republice zaměřena burza RM-SYSTÉM, ale to neznamená, že se zde neobchodují i objemy v řádech milionů korun. Minimální investicí je jeden cenný papír, respektive jedna akcie. Záleží na konkrétním nakupovaném titulu. 

Například jedna akcie AAA Auto stojí kolem 14 Kč, ale jedna akcie Philip Morris ČR má hodnotu cca 7 500 Kč. Při realizaci malé investice je třeba počítat s minimálním poplatkem z realizovaného obchodu, který investor platí brokerovi (například 20 Kč). Obvykle se proto na burze neobchoduje s částkami menšími než 3 – 5 tis. Kč.

Kurzy akcií 

Na webových stránkách kurzy.cz můžete pohodlně a přehledně sledovat informace o kurzech cenných papírů na pražské Burze a RM-SYSTÉM. K dispozici je také obecné ekonomické zpravodajstvízprávy z rubriky cz Akcie obsahující přehledy, komentáře a analýzy k obchodování na Burze a důležité zprávy k dané akcii.

Dle podrobného monitoringu internetového i papírového tisku, můžete sledovat zpravodajství o českých akciích z více než stovky českých zdrojů. Monitoring obsahuje zprávy o konkrétní akcii (např ČEZ ) a o souvisejících kauzách (Dostavba temelína) a je možné si tento denní přehled zpráv o dané akcii nechat zaslat na email.

Zde se můžete podívat například na vývoj akcií Čezu od ledna loňského roku. 

kurzy akciíZdroj: https://www.kurzy.cz/akcie-cz/akcie/cez-183/graf

Kdy nakupovat

Jak z tisíců akcií, které jsou dostupné na burzách po celém světě vybrat tu pravou? Před samotným nákupem akcií doporučujeme vyhledat si, co nejvíce informací o dané firmě, čím přesně se firma zabývá, v jakém sektoru působí, v čem podniká, jak hospodaří, jaké měla v minulosti výsledky atd. Investiční profesionálové vybírají akcie na základě růstu tržeb, zisku či dividend. 

Kdy tedy akcie nakupovat? Zejména se jedná o tyto případy: 

  • Výhodné je nakupovat akcie při propadu ceny, nakupujeme “ve slevě”
  • Když společnosti vydává nové akcie 
  • Když společnost expanduje na nové trhy nebo zavádí nový produkt 
stahnout_button

Investiční horizont 

Obecně platí, že čím delší je investiční horizont, tím u akcií dochází k vyššímu zhodnocení. Odborníci doporučují ideální dobu investice 10 let i více. Krátkodobé investování je založena zejména na spekulaci a ve většině případů končí ztrátou. Pečlivě vybírejte a nesázejte vše na jednu kartu (firmu) – u fondu, který má v portfoliu 100 až 200 pečlivě vybraných akcií, totiž pokles i několika z nich obvykle nemá na celkový výnos zásadní vliv.

Pokud už se rozhodnete nakoupit akcie u České firmy (ČEZ, Zbrojovka) nebo zahraniční (velice oblíbené jsou akcie např. Applu), doporučujeme nejdříve tyto kroky pečlivě zvážit či se poradit s odborníky. Investování do akcií možná zní možná složitě a děsivě, ale ve skutečnosti je to poměrně jednoduché …

Komentáře

Přidat komentář