Inženýrské sítě (IS) a ochranná pásma

Realitní svět je plný tajemství a složitých souvislostí. Když přemýšlíte o investici do nemovitosti nebo plánujete realitní projekt, pravděpodobně se soustředíte na polohu, cenu a vizuální atraktivitu. Avšak existuje jedna stránka realitního odvětví, která má zásadní vliv na hodnotu a bezpečnost vaší investice a kterou by neměl žádný investor nebo realitní odborník ignorovat – Inženýrské sítě a ochranná pásma.

stahnout_button

 

Znalost pojmů jako jsou inženýrské sítě či ochranná pásma je klíčová, protože má významný vliv na několik aspektů souvisejících s nemovitostmi:

 1. Hodnota Nemovitostí: Inženýrské sítě a ochranná pásma mohou výrazně ovlivnit hodnotu nemovitostí. Například, kvalita a dostupnost inženýrských sítí, jako jsou vodovod, kanalizace, plyn, elektřina a telekomunikační spojení, mohou zvýšit atraktivitu nemovitosti pro potenciální kupce nebo nájemce. Naopak, nedostatečná infrastruktura může snížit její hodnotu a konkurenceschopnost na trhu.

 

 1. Rizika a Závazky: Nepozornost k inženýrským sítím a ochranným pásmům může vést k právním problémům a finančním rizikům. Porušení pravidel týkajících se ochranných pásem nebo nezákonné zásahy do inženýrských sítí mohou mít za následek vážné následky, včetně sankcí a nákladů na nápravu.

 

 1. Dlouhodobá Udržitelnost: V dnešní době je udržitelnost klíčovým faktorem v rozhodování o investicích a vývoji nemovitostí. Efektivní využití inženýrských sítí a respektování ochranných pásem může přispět ke snížení environmentálních dopadů a zvýšení energetické efektivity, což je stále důležitější pro investory a nájemce.

 

 1. Právní a Regulační Aspekty: Každý region má své vlastní zákony a regulace týkající se inženýrských sítí a ochranných pásem. Chápání těchto předpisů a jejich respektování je klíčové pro legální a úspěšný realitní projekt. Porušení předpisů může vést k právním problémům a zpožděním ve výstavbě.

 

 1. Investiční Rozhodnutí: Pro investory je nezbytné zohlednit stav inženýrských sítí a ochranných pásem při rozhodování o nákupu nemovitosti. Špatná infrastruktura může znamenat výraznější náklady na renovaci a modernizaci, což může ovlivnit návratnost investice.

 

Z toho vyplývá, že inženýrské sítě a ochranná pásma nejsou pouze technickými aspekty realitního světa, ale mají také zásadní vliv na ekonomiku, právní aspekty a udržitelnost. Jejich význam je často podceňován, a proto by měl být vždy ve středu pozornosti všech, koho se to týká …

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Co jsou to inženýrské sítě?

Inženýrské sítě představují komplexní systém infrastruktury, který zahrnuje různé fyzické prvky a technické systémy, sloužící k distribuci základních služeb a komunikací v určitém geografickém prostoru. Tyto sítě jsou základem pro fungování moderního městského prostředí.

Inženýrské sítě zahrnují následující hlavní složky:

 1. Elektřina: Elektrická distribuční síť zabezpečuje dodávku elektrické energie do nemovitostí a umožňuje provoz elektrických zařízení. Elektrická síť zahrnuje transformátory, vedení a rozvodné stanice.
 2. Vodovod a Kanalizace: Vodovodní a kanalizační sítě zajistí dodávku pitné vody do budov a odvod odpadních vod zpět do kanalizačního systému.
 3. Plyn: Distribuční síť plynu slouží k dodávce zemního plynu do domácností a komerčních objektů pro vytápění, vaření a další energetické účely.
 4. Telekomunikace: Telekomunikační sítě zahrnují telefonní linky, kabelovou televizi, internetové připojení a další komunikační infrastrukturu.
 5. Vytápění a Chlazení: Některé nemovitosti mají systémy na vytápění a chlazení, které jsou spojeny s distribučními sítěmi.

Typy inženýrských sítí

Existují různé typy inženýrských sítí, z nichž každý má své specifické účely a technické vlastnosti. Některé z hlavních typů inženýrských sítí zahrnují:

 

Veřejné vs. Privátní Sítě: 

 • Veřejné inženýrské sítě jsou vlastněny a spravovány veřejnými institucemi nebo společnostmi a slouží k poskytování služeb všem obyvatelům a podnikům v určitém regionu
 • Privátní sítě jsou vlastněny nebo spravovány jednotlivými organizacemi nebo jednotlivci pro interní potřeby, jako je průmyslová výroba nebo vlastní využití.

Rozvodné sítě:

Tyto sítě zahrnují:

 • Elektrické rozvodné sítě, které distribuují elektřinu do domácností a podniků.
 • Vodovodní sítě, které dodávají pitnou vodu.

Komunikační Sítě:

Tato kategorie zahrnuje telefonní linky, kabelovou televizi, internetové a mobilní sítě, které slouží k poskytování komunikačních služeb.

 

Energetické Sítě:

To jsou sítě, které zahrnují rozvod elektřiny, plynu, a v některých případech tepla a chladu.

Jak inženýrské sítě ovlivňují realitní trh?

 

Inženýrské sítě mají zásadní vliv na realitní trh v několika ohledech:

 1. Hodnota Nemovitosti

Kvalita a dostupnost inženýrských sítí mohou zvýšit hodnotu nemovitosti. Například budova s rychlým internetovým připojením, spolehlivým zásobováním elektrickou energií a moderními vodovodními systémy bude atraktivnější pro potenciální kupce nebo nájemce.

 

 1. Bezpečnost a Udržitelnost: 

Správná infrastruktura inženýrských sítí zaručuje bezpečné a udržitelné fungování nemovitosti. Efektivní systémy vodovodu a kanalizace, stejně jako energetická účinnost, jsou důležité pro udržitelnost budov a snižují provozní náklady.

 

 1. Právní Záležitosti: Porušení pravidel týkajících se inženýrských sítí a ochranných pásem může vést k právním problémům, což může mít za následek nákladné soudní spory a zpoždění v projektech.

 

Investoři, realitní makléři a developeři musí mít pečlivý přístup k inženýrským sítím, protože tyto sítě mají vliv na celou realitní ekosystém a mohou buď podpořit, nebo potenciálně ohrozit úspěch projektu.

OCHRANNÁ PÁSMA

Co jsou ochranná pásma a jak fungují

Ochranná pásma představují definované územní zóny, které mají za úkol chránit inženýrské sítě a infrastrukturu. Tyto pásma jsou vytvořena kolem klíčových prvků inženýrských sítí, jako jsou elektrické rozvodné stanice, vodovodní čerpadla, plynové potrubí a další důležité infrastrukturní prvky. Účelem ochranných pásem je minimalizovat riziko poškození nebo zásahu do těchto sítí, což může způsobit vážné problémy a mít vliv na bezpečnost a spolehlivost infrastruktury.

 

TYPY OCHRANNÝCH PÁSEM

Ochranná pásma dopravních staveb

   • Tento předpis stanovuje šíři ochranného pásma v závislosti na typu trasy a rovněž upravuje práva a povinnosti vlastníků nemovitostí a dalších subjektů v daném prostoru. Taktéž definuje povolené aktivity v tomto ochranném pásmu.
  • V České republice jsou definována ochranná pásma pro dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy. Ta mají za úkol chránit tyto komunikace a regulovat aktivity v jejich okolí. Ochranná pásma omezuji nebo zakazují určité aktivity, jako stavby nebo činnosti, které by mohly ohrozit infrastrukturu nebo bezpečnost provozu. To pomáhá chránit tyto komunikace a prostředí kolem nich, i když to může mít vliv na vlastníky nemovitostí v jejich blízkosti.

 Ochranná pásma technických sítí

  • V České republice definuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. v § 46 ochranná pásma pro zařízení elektrizační soustavy, jako jsou elektrická vedení, výrobní zdroje elektřiny, elektrické stanice a podobná zařízení. Tento zákon rozlišuje několik typů ochranných pásem:
   • 1. Ochranné pásmo nadzemních vedení
   • 2. Ochranné pásmo podzemních vedení
   • 3. Ochranné pásmo elektrických stanic
   • 4. Ochranné pásmo výroben elektřiny
   • 5. Ochranné pásmo vedení pro měření, ochranu, řízení, zabezpečení, informace nebo telekomunikaci.
  • Tato ochranná pásma mají za cíl ochránit a zabezpečit tyto zařízení elektrizační soustavy a minimalizovat rizika spojená s jejich provozem. Restrikce stanovené v těchto pásmech omezují či zakazují určité aktivity v jejich blízkosti, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost elektrické infrastruktury.

 

 • Různé zákony v České republice stanovují ochranná pásma pro různé typy infrastruktury, jako jsou komunikační vedení, vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody a ropovody. Tato pásma mají za úkol chránit tyto sítě a zařízení, a omezují určité aktivity v jejich blízkosti kvůli zachování bezpečnosti a funkčnosti daných systémů.

 

Ochranná pásma přírodních celků, útvarů a zdrojů

Zde máte odkaz na zajímavý portál na Povodňový informační systém.

 

  • V České republice různé zákony stanovují ochranná pásma pro různé druhy přírodních prvků a území. Patří sem pásma ochrany vodních toků, vodních zdrojů, přírodních minerálních vod, lesů, zvláště chráněných území a památných stromů. Tato ochranná pásma mají za úkol chránit a zachovat tato přírodní prostředí a omezují určité aktivity v jejich blízkosti s ohledem na jejich ochranu a udržitelnost.

 

Památková ochranná pásma

  • V souladu s památkovým zákonem v České republice jsou stanovena ochranná pásma pro památkově chráněná území, jako jsou památkové rezervace či zóny a pro nemovité kulturní památky a národní kulturní památky. Tato ochranná pásma mají za cíl ochraňovat a zachovávat historické a kulturní hodnoty těchto míst a objektů. Omezují specifické aktivity v jejich okolí, aby se zaručilo zachování charakteru a autentičnosti těchto památek. Zvláštní péči je věnována i prostředí kulturní památky, což je obdobný, avšak odlišný koncept, který se týká prostředí kolem samotné kulturní památky.

 

Zákony a regulace týkající se ochranných pásem

Zákony a regulace týkající se ochranných pásem jsou navrženy k ochraně různých typů infrastruktury, přírodních prvků a kulturních památek. Při plánování staveb nebo jiných aktivit v blízkosti ochranných pásem je obvykle vyžadováno dodržování specifických restrikcí a pravidel. To zahrnuje stanovené vzdálenosti od dané infrastruktury nebo památky, povinné konzultace s příslušnými úřady a dodržování případných omezení ohledně konkrétních činností.

 

Při stavbě v ochranných pásech je nutné dodržovat přísné směrnice a povolení. Často se vyžaduje zvláštní povolení nebo schválení ze strany odpovědných úřadů a odborníků, kteří vyhodnocují možné dopady na infrastrukturu, přírodu či kulturní dědictví. Některé činnosti mohou být zakázány nebo podléhat podrobným pravidlům, aby se minimalizoval vliv na chráněné území.

stahnout_button

 

V závislosti na specifikách daného ochranného pásma se může proces stavby lišit. Zpravidla je nutné dodržovat určité vzdálenosti od dané infrastruktury nebo památky, přičemž se mohou vyskytnout restrikce ohledně výšky budov, zástavby či typu povolených stavebních prací. Splnění těchto podmínek je nezbytné pro dodržení předpisů a minimalizaci negativních vlivů na dané chráněné prostředí

Význam ochranných pásem pro realitní investory a vlastníky

Pro realitní investory a vlastníky je důležité mít povědomí o existenci ochranných pásem, dodržovat všechny příslušné zákony a regulace a při plánování a vývoji nemovitostí brát v úvahu potřebná opatření pro zachování integrity inženýrských sítí. Tím se minimalizují rizika a zajistí, že investice do nemovitosti bude dlouhodobě úspěšná a udržitelná.

 

Určitě můžete využít tento zajímavý odkaz na portál Geopas, který ukazuje informace: územní celky, obyvatelstvo, nemovitosti, sídla firem, občanská vybavenost, životní prostředí, zemědělství, geologie a vodstvo.

 

Realitní aspekty inženýrských sítí a ochranných pásem

Inženýrské sítě a ochranná pásma mohou na první pohled působit jako technické a právní koncepty, které by mohly uniknout pozornosti většiny lidí v realitním odvětví. Nicméně, jakmile se začneme zabývat realitními aspekty těchto klíčových prvků, stává se zřejmým, že mají zásadní význam pro investory, vlastníky nemovitostí a realitní profesionály.

 

Inženýrské sítě, zahrnující elektrické rozvody, vodovodní a kanalizační systémy, plynovody, a další infrastrukturní prvky, jsou životně důležité pro funkčnost a pohodlí všech typů nemovitostí, od obytných budov pro komerční objekty. Ochranná pásma, na druhou stranu, jsou navrhována tak, aby chránila tuto infrastrukturu a zajišťovala její bezpečnost a spolehlivost.

Jak ovlivňují hodnotu nemovitosti?

Hodnota nemovitosti významně závisí na kvalitě a dostupnosti inženýrských sítí a na dodržování ochranných pásem. Vysvětleme si, jakým způsobem inženýrské sítě a ochranná pásma ovlivňují tuto klíčovou realitní proměnnou. Důležité body zahrnují:

 

1.Atraktivita pro Kupce a Nájemce

Nemovitosti s dobře fungujícími inženýrskými sítěmi jsou atraktivnější pro potenciální kupce a nájemce. Důkladný a spolehlivý servis elektrické energie, vodovodního a kanalizačního systému a internetového připojení přidává na atraktivitě nemovitosti.

 

 1. Nízké Provozní Náklady: 

Moderní a efektivní inženýrské sítě znamenají nižší provozní náklady pro vlastníky nemovitostí. Nižší náklady na energie, vodu a údržbu přispívají k udržení nákladů na provoz na minimu.

 

 1. Dlouhodobá Udržitelnost

Realitní trh je stále více ovlivňován udržitelností. Investoři a nájemci vyhledávají nemovitosti, které jsou energeticky efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Moderní inženýrské sítě, které přispívají ke snížení spotřeby energie a vody, jsou v tomto ohledu klíčovým faktorem.

 

Rizika spojená s nedostatečnou pozorností k inženýrským sítím

Nedostatečná pozornost k inženýrským sítím a ochranným pásem může přinést značná rizika pro investory a vlastníky nemovitostí. 

 

 1. Právní Sankce

Porušení zákonů a předpisů týkajících se ochranných pásem může vést k právním sankcím, včetně pokut a nákladů na nápravu, což může vážně zasáhnout rozpočet nemovitosti.

 

 1. Provozní Problémy

Nedostatečná pozornost k inženýrským sítím může znamenat provozní problémy, jako jsou výpadky elektřiny, poruchy vodovodního systému nebo problémy s komunikačními službami, což může ovlivnit vlastníky či nájemníky a snížit hodnotu nemovitosti.

 

 1. Finanční Rizika: 

Investoři, kteří ignorují stav inženýrských sítí, se mohou setkat s neočekávanými finančními riziky, například náklady na opravy nebo modernizaci infrastruktury, které nebyly původně zohledněny v rozpočtu.

Mám stavební pozemek a chci ho připojit na inženýrské sítě. Jak mám postupovat?

Připojení stavebního pozemku k inženýrským sítím vyžaduje určité kroky a zpravidla se řídí následujícím postupem:

 • Projekt a plány:
   • Začněte tím, že se obraťte na autorizovaného inženýra či projektanta, který vypracuje potřebné projekty a plány pro připojení pozemku k inženýrským sítím (například vodovod, kanalizace, elektřina, plyn apod.).
 • Konzultace s příslušnými orgány:
   • Projekty a plány by měly být konzultovány s příslušnými stavebními úřady a distributory energií (například vodárenskou společností, distributorem elektřiny apod.). Tímto způsobem získáte potřebné informace o požadavcích, povoleních a technických specifikacích.
 • Získání povolení:
   • Podání žádosti o povolení na stavebním úřadu pro realizaci plánovaných prací. K tomu je nezbytné mít veškeré potřebné dokumenty a plány vypracované inženýrem.
 • Realizace stavebních prací:
   • Po získání potřebných povolení a schválení plánů je možné zahájit stavební práce podle stanovených technických a legislativních standardů.
 • Připojení k inženýrským sítím:
  • Po dokončení stavebních prací a inspekci ze strany příslušných úřadů je možné přistoupit k samotnému připojení pozemku k inženýrským sítím. Distributoři energií obvykle provádějí přípojky na základě žádosti stavebníka a podmínek daných distributorem.

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu?

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby či terénní úpravy pouze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu… ZDE najdete veškeré potřebné informace.

 

Kdo platí připojení k inženýrským sítím?

Náklady na připojení k inženýrským sítím mohou být významné a zahrnují různé aspekty. Vedle nákladů na projekty a specifikace vypracované inženýrem, které se mohou pohybovat kolem 10 000 Kč, je třeba zohlednit i náklady spojené s materiálem, instalací a stavebními pracemi. Tyto náklady mohou být významným finančním závazkem pro stavebníka, který zpravidla nese náklady spojené s připojením k inženýrským sítím.

 

Pár slov závěrem…

Inženýrské sítě a ochranná pásma jsou nezbytné pro fungování a dlouhodobou hodnotu nemovitostí. Jejich správné plánování a dodržování předpisů představuje investici do bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti v realitním odvětví. Při pochopení a důsledné péči o tyto prvky se otevírají dveře k efektivitě a udržení hodnoty nemovitostí v dnešním dynamickém realitním prostředí.

Nevíte si rady? My Vám pomůžeme!

 

Komentáře

Přidat komentář