Závěť

závěť

Závěť je forma projevu poslední vůle, jakým způsobem bude nakládáno s vaším majetkem po vaší smrti. Důvodem, proč se závěti sepisují je ten, abyste předešli případnému dědění „ze zákona“ nebo abyste se ujistili, že dané věci opravdu dostane osoba, na kterou jste majetek chtěli předat.

AKTUALIZACE 2023

Psaní závěti online

Psaní závěti byl odjakživa velmi zdlouhavý, drahý a složitý proces, kvůli kterému se muselo chodit k notáři. V dnešní době plné moderních technologií již sepsání závěti není nijak složité a zvládnout to můžete i z pohodlí domova. Závěť napsaná online je alografní závětí ve formě soukromé listiny. To znamená, že ji zůstavitel nemusí napsat vlastní rukou. Stačí, když ji vlastní rukou podepíše za přítomnosti dvou svědků. Taková závěť je plně platná stejně jako závěť psaná vlastní rukou nebo sepsaná notářem.

Postup

Díky webové stránce Goodbye.cz si po zaregistrování můžete snadno svoji závěť vytvořit online. Stránka Vás bude intuitivně navigovat vyplňováním jednotlivých formulářů s informacemi o Vás, Vaší rodině, majetku, odkazech a posledních přáních. Když máte vše vyplněno, kliknete na tlačítko Dokončit závěť. Závěť je vždy pečlivě kontrolována odborníky, kteří se věnují každému dokumentu individuálně. Kontrolují možné chyby, překlepy, a že je vše v souladu se zákonem. Můžete si tedy být jistí, že vaše závěť bude v pořádku. Hotový dokument dostanete do 24 hodin e-mailem. Stačí jej už jen vytisknout a podepsat se dvěma svědky.

Základní pojmy

Celý život se snažíme něco vlastnit. Splácíme hypotéku, máme auto nebo spotřebiče na splátky. Kupujeme si věci, které k životu potřebujeme.

Ať už je to lednička, počítač nebo pergola. Investujeme svoje peníze do movitých věcí, které mají určitou hodnotu.  A toto se odehrává celý život.

Nejen, že hodnota určitého majetku každý rok roste (konkrétně pokud mluvíme o nemovitosti), přináší i spoustu otázek. Co s ní potom, co už tu nebudete?

Podívejte se také na článek ohledně dědictví a jak probíhá dědické řízení …

Možná si vzpomínáte na moment, kdy jste se hádali s prababičkou, aby vyhodila hromadu nezbytných věcí, které pro vás neměli žádnou hodnotu. A i když opravdu neměli žádnou hodnotu, pro ni měli velkou.

Ať už založenou na citové stránce – byly po jejím zesnulém manželovi –  nebo touhou po materiálních věcech. Ať už to bylo jedno nebo druhé, po jejím odchodu jste se jich pravděpodobně zbavili.

Co ale s věcmi, které mají reálnou hodnotu a lze ji ocenit? Komu a jak odkázat svůj majetek? Co vše se dá do závěti zahrnout? Dozvíte se v dnešním článku.

stahnout_button

„Závěť je jedním ze zákonem upravených pořízení pro případ smrti. Závěť je odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Nejjistějším způsobem pořízení závětí je sepsání závěti notářským zápisem.“ (zdroj:nkcr.cz)

Pojďme si hned říct jednotlivé pojmy, které se v dnešním článku objeví. Zůstavitel je osoba, která sepisuje závěť a je majitelem majetku. Dědicové jsou osoby, kterým je majetek odkázán.

Dle zákona má přednost závěť o rozdělení celého majetku před děděním ze zákona. Musíte ale sepsat platnou závěť, o které si v dnešním článku povíme.

Pořízením samotné závěti můžete usnadnit rozdělení majetku a zabrání sporům mezi pozůstalými. Zároveň můžete závěť kdykoli nechat sepsat a nemusí to být pouze ve vašem stáří.

Taktéž nezáleží, zda svůj majetek v závěti odkážete jen jedné nebo více osobám. V závěti můžete odkázat, cokoliv vlastníte, může to být i váš milovaný domácí mazlíček.

obsahem závěti může být i pes

Výhodou sepsání závěti s notářem dává jistotu, že závěť bude právoplatná a bude podle přání zůstavitele. Ovšem nic nebrání tomu, aby zůstavitel závěť kdykoli zrušil. To se dělá buď pořízením nové závěti, (tudíž ta stará bude neplatná), nebo odvoláním závěti.

Odvolat závěť lze „mlčky“, čili zničením listiny nebo výslovným prohlášením o odvolání závěti takovým způsobem, jaký se vyžaduje pro pořízení závěti. Jak ale v životě víme, pravidla mají i své výjimky a tou je odvolání závěti tím, že se vydání notářské závěti vrátíte pořizovateli.

Jestliže si sepisujete závěť, musíte si být vědom práv nepominutelných dědiců. Těmi jsou děti zůstavitele a v případě, že ty nedědí, pak jsou to právě jejich potomci.

Rozsah práva těchto dědiců na jejich podíl je dán u nezletilého potomka – ¾ jeho zákonného podílu a u zletilého ¼ zákonného dědického podílu. Pominutí nepominutelného dědice v závěti nakládá právo nepominutelného dědice na vyplacení jeho povinného dílu.

Ovšem nepominutelného dědice lze také vydědit. Musí k tomu být splněny tyto podmínky:

 • Vyděděný neposkytl potřebnou pomoc v nouzi zůstavitelovi
 • Vyděděný neprojevuje opravdový zájem o zůstavitele
 • Vyděděný byl odsouzen za spáchání trestné činnosti, což svědčí o jeho zvrhlé povaze
 • Vyděděný žije trvale nezřízený život
 • Vyděděný je zadlužen, že tu vzrůstá obava, že se pro jeho vlastní potomky nezachová povinný podíl – v tomto případě je důležité, aby tento povinný díl byl zůstaven jeho potomkům

V případě, že dědic nenabude dědictví, může sám zůstavitel ustanovit jeho náhradníka. Zvláštní formou náhradnictví je tzv. svěřenské nástupnictví, které umožňuje zůstaviteli určit za dědice určitou osobu (předního dědice) a současně tak určit, komu připadne i po smrti toho dědice majetek (následný dědic).

Příkladem může být:

Zůstavitelka Helena má vlastní dům, běžný účet, automobil a menší byt. Kromě toho chce, aby ten menší byt zdědil její synovec. Ostatní majetek chce, aby se dědil dle zákonné dědické posloupnosti, tedy dědil její manžel a syn.

Helena sepíše u notáře závěť, kde ustanoví dědice bytu synovce a dědicem zbytku majetku syna a manžela. V případě, že by synovec v dědictví nenabyl, ustanoví k bytu náhradního dědice – například jejího syna.

Zůstavitel(Zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz)

 

Pojďme si odpovědět na časté dotazy.

Co se stane s majetkem, pokud nemá zůstavitel dědice a ani nesepíše závěť?
Jestliže zemře člověk bez zanechání jakýchkoli zákonných dědiců a nenapsal ani závěť, veškerý majetek připadne státu jako tzv. odúmrť.

Mohu závěť sepsat s manželem nebo manželkou dohromady?
Nelze. Takto sepsaná závěť je jednoduše neplatná. Každý musí uzavřít svou závěť.

Mohu odkázat majetek, který vlastníme společně s manželem?
Jestliže má zůstavitel manžela/manželku, partner zůstavitele získává polovinu majetku ze společného jmění manželů. Až následně se dědí část majetku, která náležela jen zůstaviteli.

Mohu odkázat i něco jiného než jen dům? Například umělecké dílo nebo výtěžek z životního pojištění?
V tomto případě je určité věc konkretizovat, aby nebylo možné zaměnit jí s něčím jiným. Tudíž například obraz důkladně popsat – nezapsat do závěti obraz co visí v kuchyni – někdo po smrti může s obrazy manipulovat a nedošlo by ke správnému plnění poslední vůle. Tímto způsobem se dá odkázat auto, dům, umělecké dílo, nebo již zmíněný výtěžek z životního pojištění.

dům v závěti

Formy závěti

Náš Občanský zákoník rozlišuje hned několik typů závětí. Jako první je závěť holografická, kterou sepíšete vy svojí rukou (soukromou listinou). Druhým typem je závěť alografická, tudíž zapsaná jinak než vaší vlastní rukou.

Třetí je ve formě notářského zápisu.  A čtvrtá je určena osobám, které se nacházejí v nějaké situaci, která je ohrožuje na životě (závěť s úlevami). Tato závěť je určena hlavně těm, kteří jsou účastníci živelné pohromy, války apod.,  kde není možné využít tradiční formu závěti.

Ovšem je důležité myslet i náležitosti, které jsou s touto formou závěti spojené. Závěť ústní musí být řečena před třemi svědky a její platnost je omezena na dva týdny.

Závěť, kterou zaznamená starosta obce, na jejímž území se zůstavitel momentálně nalézá, platí tři měsíce ode dne zápisu. Poslední je závěť, která je pořízena na palubě námořního plavidla, letadla nebo před velitelem vojenské jednotky ČR ve válce. Taktéž je omezena na platnost tří měsíců ode dne zápisu.

Jak sepsat závěť

Pojďme se tedy podívat na to, co vše musíte dodržet, aby byla závěť platná. Jako první si představíme závěť soukromou, poté veřejnou a nakonec tu s úlevami.

Další tipy, jak sepsat závěť najdete v tomto článku.

Závěť pořízená soukromou listinou

V tomto případě možná najdete šablonu, i když na internetu už dnes možná i naleznete něčí závěť, není to podstatné.  Jestliže píšete vy sami závěť, není moc důležité, jakou štábní kulturu to bude mít.

Ať už to napíšete formou dopisu, básně či románu, záleží pouze na vás. Důležité je, aby závěť obsahovala výčet vašeho majetku s doplněnými dědici. Dejte ovšem pozor, co musíte dodržet, aby byl váš román platný.

Jestliže chcete celou závěť napsat beze svědků, musíte ji celou napsat ručně a také ji podepsat. Jestliže si jí připravíte na počítači, musíte mít dva svědky, kteří budou stát u podpisu. Výslovně před nimi musíte prohlásit, že se jedná o vaši poslední vůli.

U osob se smyslovým postižením jsou pravidla přísnější. Je to logicky  proti zneužití. Jestliže se jedná o nevidomého člověka, musí svou poslední vůli projevit před třemi přítomnými svědky, přičemž jeden z nich jí následně musí nahlas přečíst. Zůstavitel musí potvrdit, že se opravdu jedná o jeho poslední vůli.

Jestliže nemůže zůstavitel číst nebo psát, je nutnost opět tří svědků. Obsah listiny musí být tlumočen svědkem, jenž závěť nenapsat a to způsobem, který si se zůstavitelem zvolí a všichni tři svědci ovládají.

Zůstavitel musí potvrdit, že se jedná o jeho poslední vůli. Sama závěť by v tomto případě měla obsahovat s jakým postižením se zůstavitel potýká, kdo poslední vůli napsal, četl, tlumočil a jak se zůstavitel vyjádřil k poslední vůli.

jak sepsat závěť(Zdroj:radiozurnal.rozhlas.cz)

Závěť pořízená veřejnou listinou

V tomto případě vám nejlépe pomůže notář. Ačkoli můžete na internetu najít různé vzory, je lepší se konkrétně poradit s ním. V tomto případě přesně víme, že se majetek, který chceme dát určitému dědici, dostane k němu a ne k někomu jinému. V tomto případě je vyloučena jakákoliv manipulace se závětí a je nejbezpečnější formou.

„V některých případech je ovšem pořízení závěti u notáře nutné, aby byla zajištěna platnost zůstavitelovy poslední vůle. Jedná se například o tyto situace:

 • zůstavitel je omezen ve svéprávnosti, ale je schopen projevit vlastní vůli,
 • zůstavitel dosud nenabyl svéprávnosti, ale dovršil patnácti let věku,
 • zůstavitel chce založit nadaci nebo nadační fond,
 • zůstavitel pořizuje závěť ve prospěch osoby, která o něj pečuje v sociálním či zdravotnickém zařízení.“ (mesec.cz)

Závěť pořízená s úlevami

Tuto závěť je možné pořídit i v případě, že nejsou dodrženy standardní podmínky pro sepsání závěti. Například jestliže tomu situace neumožňuje a zůstavitel je bezprostředně ohrožen na životě.

V tomto případě musí třem svědkům nadiktovat svou poslední vůli. Přítomní svědci o celé události pořídí záznam. V případě, že by k tomu nedošlo, dochází k soudnímu protokolu o výslechu svědků.

Existuje-li obava, že zůstavitel zemře dříve, než napíše svou poslední vůli, může ji zaznamenat starosta. Musí u toho být alespoň dva svědci.

Při účasti ozbrojeného konfliktu nebo vojenské operaci je člověkem způsobilým zaznamenat poslední vůli vojáka či jiné osoby patřící k ozbrojeným silám, velitel vojenské jednotky České Republiky. Ale i jiný voják v hodnosti důstojníka či vyšší, taktéž za přítomnosti dvou svědků.

zástava ČR

Poslední již zmíněná možnost je na palubě námořního plavidla, které pluje pod naší státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v našem rejstříku letectva.

V tomto případě může poslední vůli zaznamenat za přítomnosti dvou svědků velitel námořního plavidla nebo letadla nebo i jeho zástupce. Avšak nesmí zanedbat péči o bezpečnost plavby nebo letu.

Závěť na námořní lodi je nutné zaznamenat do lodního deníku, který velitel následně předá zastupitelskému úřadu ČR, který je nejblíže přístavu, kde loď zakotvila. Druhou možností je předání orgánu veřejné moci, v níž je plavidlo zapsáno.

Totéž platí i u letadla, ovšem musí být zaznamenáno do palubního deníku a předat zastupitelskému úřadu ČR, které je nejblíže místu přistání. Nebo orgánu veřejné moci, v jehož leteckém rejstříku je letadlo vedeno.

Napadení závěti

Jestliže se bojíte, že by mohla být vaší rukou psaná závěť zpochybněna, vyzkoušejte tyto věci, které vás mohou zbavit strachu.

 • Pište stylem, jakým píšete normálně. Jestliže celý život píšete psace a na celou závěť napíšete tiskace, může vzniknout podezření
 • Pište čitelně, aby nemohlo dojít k záměně a tudíž nesprávnému dědění majetku
 • Jestliže si nejste jisti čitelností, vytvořte dvě kopie – jednu tiskací a druhou psací
 • Napište datum, čas a místo – někdo může zpochybnit závěť z důvodu nemoci před úmrtím – vyhnete se tak zbytečným spekulacím
 • Podepište se jako vždy
 • Jestliže ale i přes to, máte strach, že vaše závěť bude zpochybněna, nechte ji sepsat notářem

napadení závěti

Závěť notářskou sice nelze po formální stránce zpochybnit, ale i zde platí již zmíněné pravidlo.  Nová závěť ruší starou.

V případě, že paní Helena napíše závěť u notáře v roce 2022, ale poté sepíše před svědky vlastní rukou jinou v roce 2023, dle zákona bude platit ta, která byla poslední – v případě, že bude pochybná, bude se přezkoumávat.

Jestliže vy chcete napadnout závěť, určitě to z tohoto hlediska jde. Může se jednat například o to, kdy váš strýc přepíše svůj majetek cizím lidem a své rodině nic.

V tomto případě se můžete zkusit odvolat a závěť zpochybnit, ale dopředu říkáme, že vás to bude stát hodně času a plat velmi šikovného právníka. Jelikož je správně sepsaná závěť důležitější než zákonné dědění, nemusíte majetek vašeho strýce už nikdy vidět.

Pojďme si uvést příklad, který jsme našli na bezplatné právní poradně, který Vám může přiblížit problematiku napadení závěti.

„Jsem účastníkem dědického řízení po mé babičce, já mám dědický nárok po mém otci, který zemřel 2010. Dědictví se táhne už od 02/2011. 01/2013 notářka vydala rozhodnutí a rozdělila dědictví do podílů.

Proti tomu se odvolal můj strýc, který dědictví neustále prodlužuje a předložil alografní závěť, která je napsaná v jeho prospěch (v závěti je uvedeno že strýc má dostat všechen movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 1,2 milionu Kč a že můj otec dostal za života cca 300.000 Kč).

Mám vážné pochybnosti o pravosti závěti. Na závěti je podepsaná jako svědek současná partnerka mého strýce a druhý svědek, otec již nežije. Mohu nechat ověřit podpis na závěti? Kdo potom platí znalecký posudek? Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Máte dvě možnosti. První je uznat závěť za pravou a platnou a pokračovat podle ní v dědickém řízení. Nebo ji neuznat. Notář pak vydá usnesení, ve kterém Vám uloží povinnost podat na závětního dědice žalobu do určité doby s tím, že do té doby dědické řízení přeruší.

Pokud žalobu nepodáte, bude se mít za to, že souhlasíte se závětí. Pokud jí podáte, budete žalobce a na Vás pak bude, abyste prokazoval neplatnost závěti. Můžete soudu navrhnout provedení důkazu znaleckým posudkem.

Podle výsledku řízení může soud určit, že budete některé posudky hradit. V každém případě Vám doporučuji si na toto sporné řízení zvolit advokáta.

V každém případě, jako svědek nemůže figurovat žádná osoba blízká závětnímu dědici, proto, pokud svědčila přítelkyně od strýce, je dokonce možné, že závěť je neplatná.

V takovém případě toto ihned sdělte notáři a ten by měl závěť prohlásit za neplatnou.“ ( bezplatnapravniporadna.cz)

závěť sepsaná v nemocnici
(zdroj: obcanskyzakonik.justice.cz) Ne vždy odkázání majetku někomu pouze slovně stačí

Cena závěti u notáře 2023

Jestliže přemýšlíte o notářsky sepsané závěti, určitě Vás bude zajímat samotná cena. Ta je zákonem stanovená, ale může se jednat i o závěť se zápisem, která je dražší. Částka je určena ministerstvem spravedlnosti a činí 1500 Kč, v případě, že je plátcem DPH, ještě 21% navíc.

Ovšem může se stát, že budete s notářem potřebovat komunikovat mimo jeho pracovní dobu, ve svátky nebo o víkendu, cena poroste. Obzvlášť u komplikovaných případů může být obvykle cena dvojnásobná – jelikož bude potřeba více času na správné sepsání závěti. Ovšem nevěště hlavu, každý notář vám může blíže přiblížit, kolik si účtuje na hodinu a co vše se do jeho taxy počítá.

stahnout_button

Kam uložit závěť

Jestliže vás napadne, kam závěť vlastně uložit? Co když jí někdo uvidí předtím, než přijde na řadu její chvíle a bude zničena? Nemějte strach, existují možnosti, jak takovému činu předejít.

Jestliže se rozhodnete pro notářskou závěť, máte vyhráno úplně. Originál zůstává vždy uložen u notáře zároveň s údajem, že byla sepsána. Taktéž se do Evidence právních jednání pro případ smrti, která je vedena Notářskou komorou České republikou závěť zapisuje.

Ovšem v této evidenci nenajdete jen to. Jsou zde zaznamenány taktéž dědické smlouvy, povolání správce pozůstalosti nebo smlouvy o zřeknutí se dědického práva.

Mnohdy je jednodušší nechat závěť tzv. „na očích“, kde o ní všichni ví, ale nikdo si jí nevšímá. Nemyslíme tím ovšem zasklení do rámu, přilepení na ledničku nebo zalití do desky stolu.

Myslíme tím spíš místo o kterém všichni ví, že je vaše nebo ho vy jako jediný používáte (přihrádka, šuplík, krabice), ale kam ostatní obvykle nevlezou.  Jestliže víte, že je v rodině několik lidí, kteří by chtěli se závětí manipulovat, je lepší ji lépe schovat.

Využijte místa, které znáte jen s lidmi, kterým opravdu věříte. Nejlépe se s touto informací podělte s dvěma lidmi, kterým opravdu důvěřujete. Nemusíte ani závěť ukazovat, pouze říct, kde v případě úmrtí je.

Jestliže byste sdělili informace jen jednomu, který v závěti není zahrnut a bude o tom vědět, mohlo by se stát, že vaše poslední vůle nebude naplněna tak, jak byste si přáli.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář