Přepis energií při prodeji či pronájmu nemovitosti

energie
Může se to zdát jako maličkost, přesto pro někoho ale veliký strašák. Jak ošetřit přepis elektřiny, plynu a dalších energií u nemovitosti tak, abyste zbytečně neplýtvali časem a penězi? Poradíme Vám v našem novém článku!

Nejprve se pojďme podívat na to, jak je tomu u pronájmů, a jak u prodejů. Zaměříme se na nejčastější energie – tedy elektřinu a plyn. K potřebě přepsat energie na jinou osobu dochází nejen z důvodu prodeje nemovitosti (tam je to nejčastěji i povinnost daná smluvními ujednáními), ale i v případě dlouhodobějších pronájmů, kdy pronajímatel nechce řešit zálohové platby a následné vyúčtování a přenese tuto povinnost na nájemníka. Ten má potom kontrolu nad vlastní spotřebou a platbou účtů. V neposlední řadě to ale mohou být i jiné okolnosti – například úmrtí v rodině (úmrtí majitele bytu), nebo snaha ulevit od starostí nějakému členu rodiny. Důvodů může být zkrátka více a v každém případě je Vám energetická společnost vždy povinna při změně vyhovět.

stahnout_button

Přepisovat, či nepřepisovat?

Zatímco u prodejů bývá situace jednoduchá a protistrany většinou při přepisu energií kooperují natolik, že preferují osobní jednání a není tedy často ani nutné celou situaci řešit plnou mocí, u pronájmů to tak jednoduché rozhodování být nemusí. Výjimkou u prodejů mohou být snad jen nemovitosti vydražené ve veřejné dražbě, kde je postup v něčem odlišný a předpokládá se, že majitel nemovitosti spolupracovat při přepisu energií nebude. Ideálně hned po sepsání předávacího protokolu při prodeji či pronájmu je dobré s protistranou zajet na pobočku energetické společnosti a společně elektřinu a plyn přepsat. Pokud to není možné, pak je dobré alespoň vyplnit potřebné formuláře (viz níže) pro přepis energií a sepsat na místě plnou moc, na základě které poté nový majitel bytu přepis energií na příslušných místech zařídí. Další možností je udělat vše online (pokud to lze u příslušného dodavatele). V žádném případě nedoporučujeme nechat prodávající stranu pouze odhlásit odběr elektřiny, či plynu, bez současného přihlášení nového majitele. V takovém případě dojde k odpojení elektřiny, či plynu a odmontování elektroměru, či plynoměru, při čemž nový majitel musí nechat udělat revizi, nechat nainstalovat nový elektroměr, či plynoměr a vše zaplatit!

 

, u pronájmů to tak jednoduché rozhodování být nemusí. U pronájmu nemovitosti budete v roli pronajímatele řešit otázku, zdali vůbec chcete energie na nového nájemce přepisovat.  Chcete, aby elektřinu a plyn hradil nájemce, nebo vezmete toto na svá bedra a nájemce Vám bude posílat nájemné vyšší o zálohy právě na energie? Vše je o domluvě a preferencích.

Varianta bez přepisu

Pokud se rozhodnete (možná částečně i z pohodlnosti) energie nechat napsané na své jméno, mějte na paměti, že je povinností pronajímatele alespoň jednou do roka předložit nájemci informaci o případném přeplatku či nedoplatku a v případě vyžádání je nutno předložit i samotné vyúčtování od energetické společnosti. U elektřiny a plynu je tato povinnost do 3 měsíců od obdržení vyúčtování pronajímatelem. Zde vyúčtování chodí v průběhu celého roku dle nastavení smlouvy, nemusí jít o termín 1.1.-31.12. daného roku. Energetické společnosti dělají zpravidla jednou do roka vyúčtování služeb, a tak musíme výši záloh oproti skutečné spotřebě v roli pronajímatele sledovat a případný přeplatek či nedoplatek za elektřinu či plyn si musíme s nájemcem později vyrovnat. Základem je správně napsaná smlouva, kde je specifikována výše samotného nájmu a výše záloh za jednotlivé energie zvlášť, jak jsme psali již v minulém článku věnovanému problematice nájemních smluv. Součástí smlouvy by měl být vždy předávací protokol, kde je zaznamenán stav měřidel tak, aby nebylo pochyb o vyrovnání budoucího zúčtování.

reklama na blog

Varianta pronájmu bez přepisu energií je tedy jednoduchá na začátku, ale může Vás administrativně zatížit vždy při zúčtování. Nemluvě o tom, pokud Vám nájemník uteče bez zaplacení… Na druhou stranu máte přesný přehled o tom, kdy jsou energie zaplacené a kdy nikoli. Také Vám odpadnou případné starosti v případě, že na dané nemovitosti dochází ke změně nájemníků příliš často, například při využívání nemovitosti pro krátkodobé pronájmy (na bázi AirBNB apod.), kde by to ani jinak nešlo. Tuto variantu pronajímatelé u nás volí poměrně často, přestože může způsobit vyšší daň u výdělku z pronájmu při využití paušálních výdajů, o čemž jsme psali v článku „Jak pronajmout byt“. V případě, že nájemce přestane posílat nájem a zálohy na služby, jde povinnost platby záloh za Vámi, dokud nájemce neposkytne finance.

 

Varianta s přepisem

Převod elektřiny a plynu (energií) na nájemce má také své klady i zápory. Pokud si energie platí nájemce sám, nemusíme se o nic starat. Pokud platit přestane, je to jeho problém. Energie jsou napsané na jeho jméno a případné upomínky a penále půjdou také za ním. Problém může nastat ve chvíli, kdy je nájemce natolik insolventní, že se dostane do větších dluhových problémů, případně exekucí. V krajním případě (při neplacení) může energetická společnost odebrat měřidla, jejichž opětovné zapojení pro pronajímatele může být nákladné. Navíc i několik let po odstěhování nájemníka mohou na Váš byt (buď Vám, nebo novým nájemníkům) klepat exekutoři.
I při okamžitém jednání při výměně nájemníka s energetickou společností o přepisu energií musíme mít na paměti, že na samotný přepis má společnost vždy dánu lhůtu (většinou se pohybuje okolo jednoho měsíce, ale v některých případech může přepis trvat i déle). Z toho důvodu je i při okamžitém přepisu elektřiny či plynu nutné mít zaznamenán stav měřidel.

Společné povinnosti

Aby byla informace o zúčtování energií kompletní, připomínáme, že v případě nájmu bytové jednotky byste vždy neměli zapomenout i na zúčtování ostatních záloh na energie (a další služby) oproti skutečnosti. Toto vyúčtování by opět mělo být předloženo nájemci na vyžádání 1x ročně, a to do konce května (!) daného roku, ve kterém je vyúčtování vystaveno. Vyúčtování je přitom zpětně za rok minulý, zúčtovacím obdobím je v tomto případě období 1.1.-31.12. předchozího roku, pokud se vlastník bytové jednotky v průběhu roku nezměnil.

Ve společném vyúčtování záloh za bytovou jednotku najdete zálohy za ostatní služby (pojištění, příspěvek do fondu oprav apod.), které zpravidla zúčtování nepodléhají a do smlouvy o pronájmu se jednotlivě neuvádějí. Naopak, u záloh na vodu, teplo a společné domovní energie by zúčtování záloh proběhnout mělo, přestože v praxi se tomu tak někdy neděje. Mohou zde nastat vysoké přeplatky či nedoplatky v závislosti na tom, jak moc byly energie využívány.

Základem je smlouva a předávací protokol!

Jak bylo naznačeno výše, při pronájmu i prodeji je důležitým nástrojem pro budoucí spravedlivé vyúčtování energií správně sepsaná smlouva, a také přiložený předávací protokol, o jehož podobě se můžete dozvědět více v jednom z našich minulých článků.

Při předávce bytu a přepisu stavů vodoměru (zvlášť teplá a studená voda), plynoměru, jednotlivých měřičů tepla na topných tělesech a elektroměru je potřeba se zaměřit (zejména v roli nájemce či kupujícího), zda jsou všechna měřidla opatřena plombou a jsou neporušená. Je také potřeba se zaměřit na jejich funkčnost. Přitom mějte na paměti, že od 1.1.2015 (dle Zákona č. 318/2012 Sb.) musí mít vlastníci bytových jednotek v domech s nejméně čtyřmi byty v každém bytě vlastní vodoměr na teplou a studenou vodu a každý topný přívod (například v panelovém domě většinou každé topné těleso) musí být opatřeno zařízením na registraci spotřeby tepla. Pokud tomu tak není, trvejte v roli kupujícího či nájemce na nápravě. U domů s menším počtem bytových jednotek se stále můžete setkat se společnými měřiči vody a tepla (a s tím související kolektivní odpovědností za případné nedoplatky).

Přepis plynu a elektřiny při změně nájemníka krok za krokem

Jestliže jste novým nájemníkem a chcete na sebe převést odběrné místo elektřiny či plynu, nejprve je potřeba kooperace majitele (nebo předchozího nájemníka). Musí totiž nejdříve formálně ukončit svou smlouvu s dodavateli energií. Rozhodně doporučujeme, aby k ukončení staré smlouvy a zřízení smlouvy nové na nového odběratele došlo v co nejkratším čase od předání nemovitosti do užívání (podepsání předávacího protokolu), a také aby k těmto krokům došlo současně. V žádném případě nedoporučujeme nechat majitele (nebo předchozího nájemníka) pouze odhlásit odběr elektřiny, či plynu, bez současného přihlášení nového odběratele (nového nájemníka). V takovém případě dojde k odpojení elektřiny, či plynu a odmontování elektroměru, či plynoměru, při čemž majitel musí nechat udělat revizi, nechat nainstalovat nový elektroměr, či plynoměr a vše zaplatit! Vyhnete se tak zbytečným komplikacím s přerušením dodávek a dodatečnými náklady na odpojení a připojení odběrného místa z distribuční soustavy.

Domluva je tedy stěžejní. Přitom mějte na paměti, že osobní účast původního nájemníka (či majitele bytu) je sice vítaná, ale není nutná. K přepisu smluv Vám ze zákona stačí úředně ověřená plná moc na tyto úkony – pro zastupování ve věcech vyřízení přepisu a podepsaný formulář o ukončení původní smlouvy bez demontáže elektroměru či plynoměru. Vy pak jednoduše předložíte k těmto dvěma dokumentům smlouvu novou – na Vaše jméno.

Při kooperaci se stávajícím odběratelem (majitel či minulý nájemník) je vše snazší, jelikož k přepisu Vám většinou stačí jeden dokument (Žádost o převod odběru elektřiny či plynu), který s původním odběratelem podepíšete a doručíte energetické společnosti jedním ze 2 výše uvedených způsobů. Vzor takového formuláře od společnosti PRE přikládáme. U některých dodavatelů je možné formulář vyplnit elektronicky a zákaznický servis poté smluvní dokumentaci připraví k podpisu. To je i příklad Bohemia Energy, společnosti ČEZ a dalších společností. Formuláře jsou běžně dostupné na webových stránkách jednotlivých dodavatelů. Stačí je poté energetické společnosti doručit korespondenčně (na adresu dodavatele), osobně, či v některých případech elektronicky (emailem).

 

V případě osobního jednání na pobočce energetické společnosti nemusíte mít samozřejmě tyto formuláře ani vytištěny, k přepisu Vám stačí přijít s občanským průkazem a dodat informace o stavech jednotlivých měřidel v bytě či domě. K tomu Vám tedy běžně stačí předávací protokol, kde by tyto stavy, včetně číselného označení jednotlivých měřidel, měly být zaneseny. Na pobočce Vám poté žádost vyplní sami a dají k podpisu.

Pokud budete chtít převod smluv zařídit u stávajícího dodavatele, vše se odehraje při osobním jednání zpravidla do několika dnů, v případě korespondenčního jednání je lhůta většinou stanovena na 30 dnů od doručení žádostí.

Pokud chcete přejít k novému dodavateli elektřiny či plynu, je dobré zajít rovnou k novému dodavateli s touto žádostí, jelikož většinou jsou obchodníci schopni (a velmi ochotni) zajistit výpověď původní smlouvy u původního dodavatele. Opět tím tedy ušetříte čas. Lhůty ale v tomto případě mohou být delší, záleží, pokud budete volit dodavatele, který je zároveň distributorem, nebo alternativního dodavatele energií, kde je lhůta zpravidla delší (až 90 dní). V neposlední řadě se změnou dodavatele musí souhlasit vždy majitel nemovitosti. Není to tedy pouze na rozhodnutí nájemníka.

Distributor versus dodavatel

A jaký je vlastně rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?

Distributor je zároveň vlastníkem a správcem sítí, a kromě vlastního zprostředkování distribuce energií do domácností své sítě alternativním dodavatelům částečně přenechává „k pronájmu“. Alternativní dodavatelé (jako je například skupina Bohemia Energy entity s.r.o., Innogy, Yello energy, a další) s těmito sítěmi tedy obchodují a zprostředkovávají služby dodávky energií podobně, jak je tomu například dnes u mobilních operátorů.  Volba alternativního dodavatele může ušetřit peníze, je ale potřeba se informovat předem o tarifech a zdali se Vám změna dodavatele v dané lokalitě a nemovitosti vůbec vyplatí. Někteří dodavatelé jsou stále trnem v oku Energetickému regulačnímu úřadu, jelikož uplatňují ne zcela seriózní prodejní praktiky, včetně „obcházení“ domácností, kde se snaží přesvědčit ke změně dodavatele nejen starší občany, kterým nesdělí všechny podstatné informace. Případně si někteří neseriózní dodavatelé účtují neúměrné poplatky za sepsání smlouvy, namontování měřidel (či jejich sundání), hovory na call centrum apod. Na takové taktiky tedy pozor.

stahnout_button

Mezi tradiční distributory elektřiny u nás naopak patří na základě udělené licence Energetického regulačního úřadu společnosti PRE (Pražská energetika, a. s.) fungující pouze v hlavním městě, dále ČEZ DistribuceE.ON Distribuce. V každém kraji je dostupný právě vždy jeden distributor, jak naznačuje mapa rozložení níže.

Zdroj: https://www.eru.cz/, bílá barva představuje sítě PRE, oranžová pro ČEZ distribuci, červená pro E.ON Distribuci.

Podobné je rozdělení i u distributorů plynu, kteří jsou v ČR licencováni také tři: GasNet (působící pod skupinou Innogy, bývalé RWE), E.ONPražská plynárenská. Jejich aktuální rozdělení opět najdete na mapce níže.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/plyn/distributori

Pokud hledáte konkrétní informace a formuláře k jednotlivým distributorům, využijte prosím odkazy níže:

Přepis při změně majitele krok za krokem

U prodejů je postup v podstatě stejný, jako u pronájmů, spolu s původním majitelem (odběratelem) sepíšete společnou žádost o převod elektřiny či plynu. Pokud se dodavatel nemění, převod potrvá v případě vyřízení na pobočce zhruba 7 dní maximálně, korespondenčně klasicky 14 dní, maximálně 30.  Při změně dodavatele to může trvat déle, přičemž opět stačí „navštívit“ či informovat dodavatele nového, nicméně pro rychlejší převod je dobré kontaktovat i starého dodavatele. Pokud totiž nedojde k odsouhlasení stavů elektroměrů na obou stranách, musí distributor provést kontrolní odečet, který může převod elektřiny či plynu mírně zdržet.

Nezapomeňte, že spolu s novou smlouvou si dojednáváte i nové podmínky. Je dobré si zjistit nabídku dodavatele a ověřit si, jestli pro Vás není nějaký tarif vhodnější než ten stávající. Zaměřte se také na výši záloh za energie. Porovnávejte s vlastním stavem. Pokud doposud v nemovitosti bydlela celá rodina a Vy budete například bydlet sám, není od věci zálohy za energie snížit. Pokud budete jednat osobně na pobočce, můžete si také rovnou nechat doporučit optimální výši záloh od klientského pracovníka na základě předpokládané spotřeby. I na stránkách dodavatelů existují kalkulačky k výpočtu, ale není to pravidlo a laik se může v propočtech bohužel občas ztratit.

Co se děje po přepisu?

Po provedení přepisu energií přijde oběma stranám ze strany distributora balíček dokumentace. Pro nového odběratele představuje uvítací balíček včetně všech smluvních podmínek a údajů k platbám, také rozpis záloh, které je nutno hradit. Hradit je možné hned několika způsoby – bankovním převodem, inkasem z účtu, nebo prostřednictvím SIPO. V případě SIPA či inkasa se musíte s dodavatelem ještě spojit a tuto metodu platby si domluvit a nahlásit příslušné číslo účtu či SIPO.

V případě starého odběratele je to pak potvrzení ukončení smluvního vztahu, včetně vyúčtování na základě uvedených stavů na měřidlech. Je tedy obsažena souhrnná faktura s případným přeplatkem, či nedoplatkem.

Tak a je to! Přepis elektřiny a plynu netrval dlouho a vše proběhlo hladce, nebo ne?

Potřebujete ohledně přepisu energií poradit? Chystáte se nemovitost dát k pronájmu novému nájemníkovi? I s tím Vám umíme pomoci, stejně jako s prodeji a dalšími aktivitami kolem bydlení. Nebojte se nás kontaktovat a domluvit si nezávaznou schůzku na info@bydleninadoporuceni.cz

 Nezapomeňte si stáhnout vzor předávacího protokolu, určitě se Vám bude hodit!

reklama na blog

Komentáře

Přidat komentář