ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti Bydlení na doporučení s.r.o.
se sídlem Na Květnici 1096/13, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 03702529
zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 236129

1. Základní ustanovení
1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti Bydlení na doporučení s.r.o., IČO: 03702529, se sídlem Na Květnici 1096/13, 140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen „Obchodník“), shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež Obchodník uplatňuje při provozu portálu www.bydleninadoporuceni.cz (dále jen „Webová stránka“) a při poskytování služeb klientům.

2. Rozsah a účely zpracování osobních údajů
2.1. Obchodník zpracovává osobní údaje pro účely, blíže stanovené níže v tomto článku těchto Zásad.
2.2.1. Za účelem zkontaktování a učinění nabídky ke zprostředkování obchodu.

V případě, že Obchodník získá Vaše osobní údaje od třetí osoby, zejména realitního makléře nebo tipaře, bude je uchovávat po dobu jednoho týdne v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • informace o vlastnickém právu k nemovitosti

za účelem zkontaktování z titulu oprávněného zájmu správce, neboť důvodně předpokládá, že byste mohli mít zájem na zprostředkování obchodu.

2.2.2. Za účelem uzavření, změny nebo ukončení smluvního vztahu a poskytování služeb mezi:

(i) Obchodníkem a zákazníkem, který poptává prodej, pronájem, nebo nákup nemovitosti, odhad tržní ceny nemovitosti

(ii)  Obchodníkem a spolupracujícím realitním makléřem nebo tipařem (osobou, která doporučuje realitní, příp. finanční obchody)

tedy abychom mohli naše smluvní partnery kontaktovat, komunikovat s nimi ve věci poskytování služeb, vyplácet peněžitá plnění apod.,

zpracovává Obchodník osobní údaje těchto osob v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo, případně datum narození,
 • číslo občanského průkazu,
 • adresa bydliště,
 • případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo účtu
 • informace o vlastnickém právu k nemovitostem
 • zdroj financování
 • případně také adresa pro doručování.

Tyto osobní údaje Obchodník nezbytně potřebuje za účelem splnění svých povinností ze smlouvy a plnění zákonných povinností.

2.3. Za účelem vedení účetnictví zpracovává Obchodník fakturační údaje svých zákazníků nebo realitních makléřů či tipařů.

Tyto osobní údaje Obchodník nezbytně nutně potřebuje k plnění svých povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

2.4. Pokud zákazník udělil Obchodníkovi souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a sdělení Obchodníka, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Obchodní sdělení“), zpracovává Obchodník za těmito účely následující osobní údaje zákazníka:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,

Tyto osobní údaje poskytujete Obchodníkovi dobrovolně a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat podle níže uvedených instrukcí.

2.5. Pokud zákazník nebo potenciální zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem evidence k budoucí spolupráci, zpracovává Obchodník osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo, případně datum narození,
 • adresa bydliště,
 • případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • informace o vlastnickém právu k nemovitostem.

Tyto osobní údaje poskytujete Obchodníkovi dobrovolně a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat podle níže uvedených instrukcí.

2.6. Za účelem zkvalitňování služeb Obchodníka můžeme zpracovávat cookies . Pokud byste s takovým způsobem zpracování nesouhlasili, můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému způsobu zpracování Vašich osobních údajů podle níže uvedených instrukcí.

3. Podmínky zpracování osobních údajů
3.1. Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, za jakými byly shromážděny, standardně tedy po celou dobu trvání smluvního vztahu s Obchodníkem a ještě dalších deset let po jeho skončení. Údaje využívané s Vaším souhlasem užíváme po dobu pěti let.

Osobní údaje Obchodník zpracovává elektronicky i fyzicky manuálním i automatizovaným způsobem.

4. Sdílení a předávání údajů

Obchodník může shromážděné údaje sdílet:

4.1 S obchodními partnery

Obchodník může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům a poradcům, poskytovatelům software, marketingovým partnerům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuje například proto, aby vám mohl poskytnout služby při realizaci vaší zakázky, které Obchodník sám neumí.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a Vaše údaje jsou u nich v bezpečí.

4.2 Z právních důvodů nebo v případě sporů

Obchodník může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 • Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Obchodníka nebo jiných stran, případně pokud v souvislosti s vaším používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací s Obchodníkem dojde ke sporům nebo právním nárokům.
 • Dále sem patří sdílení vašich údajů s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem celé naší společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

4.3 S vaším souhlasem

Obchodník může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a vy s tím budete souhlasit.

5. Práva subjektů údajů související se zpracováním jeho osobních údajů

5.1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
5.1.1. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil, a to buď odhlášením se z odběru e-mailů prostřednictvím odkazu umístěném v patičce každého e-mailu nebo zasláním žádosti na email info@bydleninadoporuceni.cz.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům
5.2.1. Máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě. Můžete se na nás kdykoliv obrátit a zeptat se nás, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů.
5.2.2. Poskytneme Vám kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. V případě dalších kopií za poplatek 150,- Kč za každou opakovanou žádost v rámci období jednoho čtvrtletí.

5.3. Právo na opravu osobních údajů
5.3.1. Máte právo na opravu nepřesných údajů, které zpracováváme. Zároveň máte právo na doplnění jeho osobních údajů.

5.4. Právo na výmaz osobních údajů
5.4.1. Máte právo na výmaz osobních údajů, které zpracováváme, a to v případě kdy:

 • osobní účely již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • zákazník odvolá souhlas, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

5.5. Právo na omezení zpracování
5.5.1. Máte právo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě kdy:

 • zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 • Obchodník již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

5.6. Právo na přenositelnost osobních údajů
5.6.1. Máte právo požádat o přenositelnost údajů, v rámci kterého nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli jinému správci, a to v běžně čitelném formátu.

5.7. Právo na stížnost u dozorového úřadu
5.7.1. V případě, že nabydete dojmu, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány podle platného a účinného zákona, máte právo stěžovat si dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese: info@bydleninadoporuceni.cz

6. Automatizované rozhodování
6.1. V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování ani profilování.

7. Cookies
7.1. Pro zkvalitnění Webových stránek používá Obchodník tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit Webové stránky a zkvalitňovat obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z Webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam.
7.2. Používáním Webových stránek souhlasí návštěvník s ukládáním souborů cookies. Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče lze naleznout na těchto adresách:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

7.3. Více informací ke cookies lze naleznout zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies