VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi obchodní společností Bydlení na doporučení s.r.o., IČO: 03702529, se sídlem Na Květnici 1096/13, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 236129 (dále jen „Poskytovatel“) a další fyzickou či právnickou osobou jako klientem (dále jen „Klient“), v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím webových stránek www.bydleninadoporuceni.cz (dále jen „Web“)

I.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smluvního vztahu, který vznikne mezi Poskytovatelem a Klientem vyplněním a odesláním formuláře na Webu Poskytovatele. Veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nedohodnou-li se v konkrétním případě Poskytovatel a Klient jinak.

II.   SPOLUPRÁCE KLIENTA A POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel má na svém Webu umístěný formulář za účelem získání dalších externích spolupracovníků Poskytovatele (dále jen „Tipaři“). Klient po vyplnění tohoto formuláře a potvrzení své identity funkcí Double-opt-in je zařazen do emailového automatu Tipařů a Poskytovatel mu prostřednictvím emailu bude poskytovat online program s hodnotnými informacemi a radami, jakož i články a videa týkající se realitního trhu, investic a financí. Klient bude také zařazen do neveřejné facebookové skupiny, kde může sdílet obdobný obsah a komunikovat s ostatními členy skupiny Tipařů. Klient má právo se účastnit webinářů pořádaných Poskytovatelem a má právo na získání přístupových údajů do systému CRM, který Poskytovatel využívá ke své činnosti. Všechny tyto aktivity jsou Klientovi poskytovány Poskytovatelem zdarma.
 2. Na základě výše uvedených informací, rad a dalšího hodnotného obsahu má Klient v rámci spolupráce možnost předávat Poskytovateli následující tipy:
        a) na zájemce o prodej, či pronájem nemovitých věcí
        b) na zájemce o koupi/pronájem nemovitostí, které poskytovatel již má ve své nabídce,
        c) na zájemce o financování koupě nemovitých věcí,
        d) na zájemce o odhad tržní ceny nemovitých věcí
        e) na zájemce o výkup jejich nemovitých věcí
 3. První tip Klient zašle prostřednictvím e-mailu na partneri@bydleninadoporuceni.cz a následně mu přijdou přihlašovací údaje do CRM systému Poskytovatele, kam poté samostatně zadává další tipy. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů potřebných pro přístup do CRM systému.
 4. Při zrealizování obchodu mezi Poskytovatelem a doporučeným zájemcem na základě tipu od Tipaře má Tipař nárok na vyplacení části provize, kterou Poskytovatel za realizaci takového obchodu získá.
 5. Pro vyloučení všech pochybností Poskytovatel upozorňuje, že Klient poskytující tipy soustavně za účelem dosažení zisku může naplňovat znaky podnikatele. V takovém případě by měl Klient tipy poskytovat na základě živnostenského oprávnění a svou odměnu tipaře účtovat na základě vystaveného účetního dokladu obsahujícího zákonné náležitosti.
 6. Klient, který tipy poskytuje nahodile a mimo souvislost se svým podnikáním, je považován za spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

III. UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Předmětem závazkového vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem je závazek Poskytovatele zařadit Klienta do vzdělávacího programu Poskytovatele a zaplatit Klientovi odměnu (provizi), pokud dojde k realizaci obchodu na základě tipu Klienta.
 2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena v okamžiku, kdy Klient potvrdí vázanost s těmito VOP prostřednictvím k tomu určeného tlačítka (odkazu) doručeném e-mailem Poskytovatele jako potvrzení o registraci Klienta prostřednictvím registračního formuláře dostupném na Webu Poskytovatele.
 3. Nedílnou součástí smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem jsou tyto VOP. Klient je povinen se se zněním těchto VOP seznámit před odesláním registračního formuláře. Znění VOP Poskytovatel dále Klientovi poskytne přílohou e-mailu, kterým potvrzuje registraci Klienta.
 4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a každá ze Stran ji může kdykoliv ukončit výpovědí bez udání důvodu. Klient může smlouvu vypovědět odhlášením se z odběru e-mailů, které mu Poskytovatel zasílá, a to stisknutím odhlašovacího tlačítka, které je umístěno na konci každého e-mailu. Poskytovatel smlouvu ukončí zasláním e-mailu s informací o ukončení spolupráce. Výpověď je účinná okamžikem odeslání e-mailu, resp. odhlášením se z odběru e-mailů.
 5. Po účinnosti ukončení Smlouvy přestanou být Klientovi zasílány e-maily se vzdělávacím programem Poskytovatele a budou deaktivovány přístupové údaje Klienta do CRM systému Poskytovatele.
 6. V případě ukončení Smlouvy ze strany Klienta ztrácí Klient nárok na odměnu za již zadané tipy. V případě, že Smlouvu ukončí Poskytovatel, Klient nárok na vyplacení odměny na jím zadané tipy neztrácí, ledaže Poskytovatel vypoví Smlouvu z důvodu porušení jakékoli povinnosti Klienta stanovené těmito VOP.
 7. Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.
 8. Spotřebitel tímto výslovně žádá Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
 9. Pro odstoupení od Smlouvy může spotřebitel využít tento vzorový formulář:

Já (jméno a příjmení) odstupuji tímto od smlouvy o spolupráci (jako Tipař), kterou jsem uzavřel se společností Bydlení na doporučení s.r.o., se sídlem Na Květnici 1096/13, Praha 4. Moje emailová adresa je …@... Spolupráci ukončuji ke dni …


Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Poskytovatele uvedenou v těchto VOP, přičemž přijetí tohoto formuláře bude spotřebiteli bezprostředně potvrzeno.

 1. V případě, že Smlouva bude ukončena odstoupením ze zákonných důvodů (s výjimkou odstoupení spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy), strany prohlašují, že Smlouva bude ukončena s účinky ex nunc, tj. s účinky ode dne doručení odstoupení.
 2. Klient se zavazuje vyplnit v rámci registračního formuláře na webu Poskytovatele pouze pravdivé a úplné údaje týkající se jeho osoby. V případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, zavazuje se Klient o této změně Poskytovatele neprodleně, nejdéle však do jednoho týdne, informovat.
 3. Klient souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku si Poskytovatel neúčtuje a neúčtuje si v této souvislosti žádné další poplatky.

IV.   ODMĚNA ZA TIPY OD KLIENTA

 1. Výše odměn za zrealizované tipy od Klienta se řídí následujícím Ceníkem:
         a) tip na prodej, či pronájem nemovitosti – 15% z provize Poskytovatele,
         b) tip na zájemce o koupi/pronájem nemovitostí, které poskytovatel již má ve své nabídce – 7,5% z provize Poskytovatele,
         c) tip na zájemce o financování koupě nemovitých věcí – 0,3% z výše poskytnutého úvěru,
         d) tip na zájemce o odhad tržní ceny nemovitých věcí – 500,- Kč
         e) tip na zájemce o výkup jejich nemovitých věcí – 15% z provize Poskytovatele

Tento Ceník může být Poskytovatelem měněn s tím, že ke změně Ceníku dochází zveřejněním nových VOP na Webu Poskytovatele. Pro stanovení závazné odměny se použije vždy Ceník aktuální ke dni zadání konkrétního Tipu do CRM systému Poskytovatele.

 1. Pokud je Klient plátcem DPH připočte si k výše uvedeným cenám DPH v zákonné výši.
 2.  Nárok na odměnu vzniká Klientovi v okamžiku, kdy je Poskytovateli uhrazena provize za dokončený obchod na základě tipu od Klienta. Poskytovatel je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně Klienta, a to prostřednictvím e-mailu.
 3. Odměna Klienta je splatná na základě faktury obsahující veškeré zákonné náležitosti se splatností 14 dní od data vystavení. V případě Klienta, který je Spotřebitelem na základě výdajového dokladu vystaveného Poskytovatelem.

V.   ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména zákonem č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
 2. Poskytovatel plní vadně zejména tehdy, neodpovídá-li poskytnutá služba podmínkám obsaženým v těchto VOP nebo specifikací zveřejněné na Webu. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění způsobené třetími osobami, tedy zejména za:
  a) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přenosové cesty telekomunikačních společností a/nebo,
  b) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přístupu poskytovatelů internetového připojení.
 3. Klient plní vadně, pokud poskytuje Poskytovateli nepravdivé nebo neúplné informace ať již o své osobě v rámci registračního formuláře, tak o obsahu jeho tipu.
 4. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
 5. Klient bere na vědomí, že Web a CRM nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména vzhledem k nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služby Portálu na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho aktualizací, a to ve všední dny v nočních hodinách od 00:00 hod. do 06:00 hod., o víkendech a státních svátcích kdykoli v průběhu dne nebo jindy, je-li to nutné z důvodu opravy a aktualizace služby Portálu. Klient si je vědom toho, že za dobu přerušení provozu Portálu způsobující nemožnost čerpání služeb mu nenáleží žádná sleva ani jiná kompenzace, Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou přerušením provozu Portálu.

VI.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Klient není oprávněn údaje zadané do CRM systému Poskytovatele dále úplatně či bezplatně poskytovat třetím osobám. Klient se zejména zavazuje zachovávat v tajnosti zejména přihlašovací údaje potřebné k přístupu do CRM systému Poskytovatele.
 2. Jakékoliv údaje, informace a skutečnosti, které se Klient dozvěděl v souvislosti s poskytováním tipů Poskytovateli a práci s CRM Poskytovatele, jsou důvěrné informace, a představují obchodní tajemství Smluvních stran („Důvěrné informace“). Strany se zavazují, že Důvěrné informace neposkytnou třetí straně a nepoužijí je k jinému účelu než pro plnění Smlouvy, s výjimkou (i) příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo (ii) informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením Smlouvy a těchto VOP. Důvěrné informace nelze jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku spolupráce mezi Klientem a Poskytovatelem.
 3.  Klient souhlasí, že bude při spolupráci s Poskytovatelem dodržovat veškeré právní předpisy. Klient souhlasí s tím, že se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou. Klient odpovídá za škodu způsobenou svým jednáním v rozporu s tímto odstavcem VOP.
 4. Klient se zavazuje jednat s náležitou péčí a v nejlepším zájmu Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti odpovídá za veškerou způsobenou škodu.
 5.  Klient se zavazuje bezprostředně po zjištění případné poruchy nebo nefunkčnosti CRM systému Poskytovatele nahlásit tuto skutečnost Poskytovateli.

VII. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

 1. Není-li mezi Klientem a Poskytovatelem ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat elektronickou poštou, a to na mailové adresy smluvních stran – v případě Klienta na email uvedený v registračním formuláři, v případě Poskytovatele na email info(@)bydleninadoporuceni.cz.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou dostupné v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů zveřejněných na Webu.

IX.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTEM

 1. Pokud Klient v rámci svých tipů poskytuje Poskytovateli osobní údaje třetích osob v rámci CRM systému Poskytovatele, zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
 2. Poskytovatel jako správce osobních údajů tímto pověřuje Klienta jako zpracovatele osobních údajů zpracováním osobních údajů v rozsahu:
 •  identifikační a kontaktní údaje vlastníka nemovitosti
 • údaje týkající se vlastnictví nemovitosti

za účelem evidence v CRM systému Poskytovatele a kontaktování dotčených subjektů údajů ve věci realizace nemovitostní transakce. Klient jako zpracovatel osobních údajů pověření ke zpracování osobních údajů v plném rozsahu přijímá.

 1. Klient bude evidovat do CRM systému osobní údaje manuálně a nebude je zpracovávat jinak než evidencí v CRM systému, tedy výhradně elektronicky.
 2. Klient se zavazuje při zpracování osobních údajů pro Poskytovatele:
         a) řídit se pokyny Poskytovatele;
         b) bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci Osobních údajů;
         c) nepořizovat jakékoli kopie, výpisy nebo exporty z CRM systému Poskytovatele;
         d) oznámit jakékoliv bezpečnostní riziko související s nakládáním s osobními údaji;
         e) zejména případy neoprávněného zpřístupnění hesel do CRM systému, Poskytovateli;
         f) nevyužívat další zpracovatele osobních údajů;
         g) plnit veškeré zákonné povinnosti, které pro něho z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají;
         h) bude osobní údaje zpracovávat ve vztahu k vymezeným subjektům údajů pouze v rozsahu a pro účel stanoveným Poskytovatelem v souladu se Smlouvou a těmito VOP;
          i) poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost v oblasti zpracování osobních údajů, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, zejména možnost auditu postupů Klienta, dodržování bezpečnostních opatření apod.;
 3. Klient bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání hlavního smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem, tedy zejména po dobu, kdy Klient bude mít přístup do CRM systému Poskytovatele.

X.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a nelze ji uzavřít v jiném jazyce. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právem České republiky. I na právní vztahy s mezinárodním prvkem podle Smlouvy a VOP se použije české hmotné právo.
 3. V případě, že některý článek nebo ustanovení těchto VOP bude celý nebo zčásti neplatný, nevynutitelný nebo neúčinný, bude zbytek těchto VOP platit v plném rozsahu dále. Tyto VOP se řídí a budou interpretovány v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Případné spory vzniklé na základě vztahů upravených těmito VOP se smluvní strany přednostně pokusí řešit cestou smíru. V případě nenalezení smírného řešení jsou příslušné k řešení všech sporů obecné soudy České republiky dle českých právních předpisů, a to i v případech, kdy klient je fyzickou osobou s bydlištěm či právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky.
 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách http://www.coi.cz/informace-o-adr/) nebo prostřednictvím online platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).
 6. Kontaktní údaje Poskytovatele:
  a) poštovní adresa:           Bydlení na doporučení s.r.o.
                                               Na Květnici 1096/13
                                               140 00 Praha 4 - Nusle
  b) email:  info@bydleninadoporuceni.cz
  c) telefonický kontakt:    +420 775 180 875